Pozivi za dodjele koncesija

Podnositelj zahtjeva za koncesiju za obavljanje lučkih ili gospodarskih djelatnosti (čl. 66. stavak 5. točka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području Lučke uprave Šibenik mora dostaviti slijedeće podatke i dokumente:

  1. Zahtjev za koncesiju za obavljanje djelatnost
  2. Izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva registracije djelatnosti za koju se traži koncesija;
  3. Dokaz da raspolaže odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za obavljanje lučke djelatnosti za koju traži koncesiju;
  4. BON 1 i BON 2;
  5. Potvrdu porezne uprave o plaćanju odnosno da nema duga po osnovi javnih davanja
  6. Plan i operativni godišnji program rada;

Godišnja naknada za koncesiju sastoji se iz dva dijela:
    • Stalni dio naknade – iznosi 400 € (četristo eura) godišnje
    • Promjenljivi dio naknade – iznosi 1% (jedan posto) ostvarenog prihoda
 
Upravno vijeće Lučke uprave Šibenik će temeljem zahtjeva pravnih i fizičkih osoba (obrtnika) donijeti Odluku o dodjeli koncesije na zahtjev, te će se potom zaključiti Ugovor o koncesiji. Koncesionar uz Ugovor dostavlja i zadužnicu kao osiguranje ispunjavanja obveza iz koncesije. Potpisom Ugovora o koncesiji, Ovlaštenik koncesije stječe pravo obavljanja djelatnosti predmeta koncesije na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Šibenik, 24 sata na dan. Ugovor o koncesiji se upisuje u Registar koncesija (Zakon o koncesijama NN 69/17, 107/20).

Poziv zainteresiranima

za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Šibenik

Poziv zainteresiranima

za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Šibenik

hrCroatian
Skip to content